01 Truyện Tiên Hiệp Vĩnh Hằng Thánh Vương • Chương 1 Tiên Duyên